Om Nasjonalt eksportråd

Nasjonalt eksportråd skal gi råd og innspill til næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 pst innen 2030.

Nasjonalt eksportråd skal foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger og identifisere prioriterte markeder for disse satsingene. Nasjonalt eksportråd skal også gi råd om eksport og eksportarbeidet inkl. næringspolitikk som støtter opp om eksportsatsingene i tillegg til råd om virkemiddelapparatet og potensielle forbedringer i dette.

Oppgaven med å analysere, prioritere og beslutte større strategiske eksportfremmesatsinger ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet. Når beslutning om en eksportfremmesatsing foreligger, vil Nærings- og fiskeridepartementet gi et særskilt oppdrag til Innovasjon Norge om å gjennomføre den spesifikke satsingen, i nært samarbeid med næringslivet og andre virkemiddelaktører.

Medlemmene i Nasjonalt eksportråd er:

Det er etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd bestående av representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, NHO og LO. Sekretariatet ledes av Tore Myhre (NHO).

Rådets sekretariat kan kontaktes på eksport-sekretariatet@nho.no.

Mandat

Mandat for Nasjonalt eksportråd