Næringsministeren presenterer «Hele Norge eksporterer»

Regjeringen lanserte 10. mars 2022 sin eksportreform. Reformen bygger på at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tettere sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. 

– Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag. Det er det denne satsingen handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

«Hele Norge eksporterer» er en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Dette skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport.

Strategiske og målrettede eksportfremmesatsinger

Gjennom «Hele Norge eksporterer» vil arbeidet med strategiske eksportsatsinger kobles tettere opp til regjeringens arbeid. Det er særlig viktig at eksportfremmearbeidet sees i sammenheng med resten av den aktive næringspolitikken, som Grønt industriløft og arbeidet med å forenkle virkemiddelapparatet.

– Regjeringen har satt et ambisiøst mål om økt verdiskapende eksport, som vi kun kan nå gjennom en tøffere strategisk prioritering av eksportsatsinger. For å nå målet kreves det vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler. Derfor trekker vi arbeidet med eksportfremmesatsinger tettere opp til regjeringens arbeid, sier næringsministeren.

Nasjonalt eksportråd

Regjeringen har opprettet et Nasjonalt eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat.

Sekretariatet består av representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer, og virkemiddelaktører blir invitert inn til å bidra i utformingene av satsingsforslagene. Samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med og «hands-on» i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.

– Med Nasjonalt eksportråd sikrer vi at næringslivet bidrar til at myndighetene har et best mulig grunnlag for å ta beslutninger om eksportsatsinger. Det er svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar, sier Vestre.

– Med Nasjonalt eksportråd sikrer vi at næringslivets kompetanse, ambisjoner og innsikt bidrar til at myndighetene har et best mulig grunnlag for å fatte beslutninger om eksportfremmesatsinger som er forankret bredt i næringslivet,. Det er også svært viktig at næringslivet får en aktiv deltakelse i styringen av de ulike satsingene, og det stilles krav til at satsingene gjennomføres med en modell med prosjektstyre for gjennomføring, hvor bedrifter med størst medfinansiering og partene i arbeidslivet deltar, sier næringsministeren.

 Som følge av den nye modellen, ble Eksportstrategirådet, som ble etablert 1. juli 2021 og som foreløpig ikke har noen ansatte, avviklet som etat. Dette har bidratt til forenkling av virkemiddelapparatet ved at antall virkemiddelaktører reduseres, og frigjort ressurser fra administrasjon til programmer og ordninger for næringslivet. Gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet utvikles det fremdeles et kraftig eksportorientert miljø og eksportarbeidsplasser i Ålesund.

– I stedet for mer byråkrati i form av en etat, gir den nye modellen regjeringen muligheten til å jobbe tettere med eksportarbeidet, sammen med næringslivet, eksisterende virkemiddelapparat og partene i arbeidslivet. Dette er i tråd med regjeringens mål om en mer aktiv næringspolitikk, og for å øke eksporten må vi ha vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler, sier Vestre.

Eksfin til Stavanger og Ålesund

Regjeringen har besluttet at Eksportfinansiering Norge (Eksfin) skal etablere sterkere regional tilstedeværelse i Ålesund og Stavanger. Hensikten er å styrke kontakten med næringslivet i viktige eksportregioner.

I tillegg får Eksfin et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.

– Disse tiltakene gjør at Eksfins tilbud blir mer relevant for eksportrettede bedrifter som investerer i Norge. Tiltakene sikrer også at Eksfin får et grønnere mandat ved å kunne tilby finansiering til klimavennlige investeringer med et fremtidig eksportpotensial. Sammen med økte rammer for grønne lån i Innovasjon Norge skal dette bidra til å akselerere den grønne omstillingen, sier næringsministeren.

Made in Norway

Næringsministeren har tatt initiativ et nytt nasjonalt merkevareprogram – «Made in Norway» – gjennom utvikling av et nasjonalt kompetanseprogram og mer effektive verktøy som setter næringer, klynger og bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer. Det vil også bli sett på muligheten for å etablere en ny nasjonal merkeordning der norskproduserte varer og tjenester får et anerkjent kvalitetsstempel. Dette kan øke betalingsviljen for norske løsninger.

Regjeringen vil blant annet etablere en søknadsbasert ordning i Innovasjon Norge hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Flere EU-land har slike ordninger og mange bedrifter har etterlyst tilsvarende i Norge.

Næringsministeren har i tillegg bedt alle sine statsrådskollegaer om å se nærmere på mulige eksporttiltak på egne felt. han har også bedt alle relevante underliggende etater og tilknyttede virksomheter om å prioritere eksport.

– Jeg ønsker at vi sammen skaper en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet. Vi har dårlig tid, og i dag legger vi frem de første 7 nye tiltakene, sier Vestre.