Storsatsing på norsk maritim eksport

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen består av ti tiltak, og er et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 51 pst. innen 2030.

Store ambisjoner

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på den maritime sektoren ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen.  

– Maritim næring er ei fantastisk næring, med store muligheter. Dette er rett satsing på riktig tidspunkt. Målene for den maritime satsingen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv. Innen 2030 skal vi øke eksportinntektene med 51 pst. fra 85 mrd. i 2021 til 128 mrd. Den globale maritime bransjen endrer seg raskt i takt med det grønne skiftet. Omstillingen vil gi store muligheter for mer eksport av norske maritime løsninger for norske bedrifter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Tidspunktet for å lansere en norsk maritim eksportstrategi er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid. Lykkes vi dette tiåret, lykkes vi de neste femti, sier Vestre.

Sterk posisjon og profil i utvalgte markeder

Regjeringen setter av 25 til 50 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023. De viktigste tiltakene i satsingen er styrking av det det eksportrettede virkemiddelapparatet i utvalgte segmenter og markeder som skal bidra til at norske bedrifter vinner kontrakter i disse markedene.

– Norge skal styrke sin posisjon som en ledende global aktør innenfor nye og grønne maritime løsninger og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

For å støtte dette arbeidet skal det utarbeides et fellesbudskap med en tilhørende kommunikasjons-strategi og midler for bransjen.

Eksportsatsingen «mer og grønnere maritim eksport» er et offentlig-privat samarbeid med bidrag både fra staten og næringslivet. Satsingen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.

Ti tiltak for økt maritim eksport

Regjeringen har lansert ti tiltak for å øke maritim eksport. Disse kan deles inn tre kategorier: Vi skal bli flinkere på å selge inn norske maritime løsninger, vi skal satse på eksportnettverk i utpekte områder i verden, og vi skal bli mer koordinerte i vår felles innsats inn mot utenlandske markeder.

  1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter. 
  2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening. 
  3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia. 
  4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa. 
  5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipmarkedet i USA og Europa. 
  6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55. 
  7. Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid. 
  8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
  9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy. 
  10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

Les forslaget fra Nasjonalt eksportråd: «Mer og grønnere maritim eksport» her

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 2023