Innspill til arbeidet med strategiske eksportsatsinger

Nasjonalt eksportråd ønsker innspill for å identifisere mulige strategiske satsingsområder.

For å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet har regjeringen lansert eksportreformen Hele Norge eksporterer. Myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Målet er å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030.

Nasjonalt Eksportråd gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Mer og grønnere maritim eksport og havvind er allerede vedtatt. Næringslivet inviteres nå til å komme med innspill til de neste satsingene.

Dette er en åpen innspillsrunde, ikke en søknadsprosess, hvor bedrifter, konsortier, organisasjoner og miljø tilknyttet næringslivet kan spille inn forslag til satsinger fra næringskjede-/næringsnivå opp til store internasjonale prosjekter.

Ber om konkrete innspill
Innspillene vil inngå i grunnlaget for å identifisere et utvalg mulige satsingsområder, og Nasjonalt Eksportråd vil gi sin anbefaling til næringsministeren for endelig beslutning.

Vi ber derfor om korte konkrete innspill, i standard fil format, sendt til eksport-sekretariatet@nho.no

Oppgi også en kontaktperson.

Fristen for innspill er satt til  1. desember 2022

I tillegg til det overordnede ‘business case’, bør innspillene beskrive det berørte øko-

systemet, næringskjeder, samspill, nasjonale fortrinn, og effekten på norsk verdiskapning. Vurderingen av innspillene vil være knyttet til

Det vil være behov for satsinger både i kort (2-4 år) og lengre (inntil 10 år) perspektiv. 

Når nye satsinger er vedtatt, vil konkrete samarbeidstiltak forankres i dialog med berørte bedrifter og organisasjoner.

Spørsmål kan rettes til: rune.sundland@nho.no