Anbefaler tre nye eksportsatsinger

Nasjonalt eksportråd anbefalte i april tre nye eksportsatsinger: design- og ferdigvareindustrien, helseindustrien og reiselivsnæringen.

Norsk eksport har flere ben å stå på

Design- og ferdigvareindustrien har etter Nasjonalt eksportråds vurdering levert et gjennomarbeidet innspill, som er godt forankret i næringen og vil kunne bidra til økt eksport. Samtidig vil det ha positive synergieffekter for andre næringer, eksempelvis reiselivsnæringen. Da det foreligger god beskrivelse av næringen, markedsanalyser og forslag til tiltak, vurderer Rådet at innholdet i en satsing kan utarbeides i løpet av kort tid, allerede før sommeren.

Videre peker Nasjonalt eksportråd på at helseindustrien har hatt en god prosess og samarbeid mellom de mest sentrale helseaktørene, og de har presentert et omfattende og konkret forslag til eksportsatsing. En slik satsing vil kunne ha utløsende effekt og bidra til økt eksport, særlig for mindre bedrifter. Rådet vil trenge noe tid for å utarbeide innholdet i satsingen, men mener det vil være mulig å presentere et forslag tidlig til høsten.

Nasjonalt eksportråd mener at reiselivsnæringen har et stort potensial, og det vil ha særlig stor effekt med økt markedsinnsats mot «highend-segmenter» og utenfor høysesong. Næringen har samlet de mest sentrale aktørene til et felles forslag om satsing. Aktørene ønsker å fortsette det samarbeidet som er etablert for å spisse en satsing. Prosess for å utarbeide innholdet i satsingen vil strekke seg inn mot vår 2024.

Anbefalingen av de tre nye eksportsatsingene kommer i tillegg til de allerede vedtatte eksportsatsingene på havvind og maritim.

Arvid Moss, leder av Nasjonalt eksportråd understreker at: Prosessen frem mot anbefalinger av nye eksportsatsinger har synliggjort et bredt spekter av næringer med stort potensial for økt eksport. Dette vil ha betydning for verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Grundig prosess

Anbefalingene til Nasjonalt eksportråd er gitt etter en grundig og lang prosess, og i samsvar med mandatet gitt av Næringsminister Jan Christian Vestre.

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ble det i tidsrommet 01.10.22 – 01.12.22 gjennomført en bred og åpen innspillsprosess. Dette resulterte i over 70 innspill som omhandlet nærmere 20 sektorer. Disse ble behandlet etter etablerte kriterier. Videre har Nasjonalt eksportråd fått presentasjoner og avholdt møter med en rekke representanter fra næringene som har kommet med forslag. Parallelt med innspillene ble det gitt et oppdrag til Menon Economics om å utrede og utviklet kunnskapsgrunnlag for å prioritere mulige reksportsatsinger.

Nasjonalt eksportråd peker på at prosessen allerede har hatt positive effekter ved at flere næringsaktører har samlet seg for å utarbeide eksportforslag, noe som bidrar til en større grad av landslagskultur i eksportarbeidet. Dette gir optimisme for det videre arbeidet med valg av kommende eksportsatsinger.

Om Nasjonalt eksportråd